Wdrożenia

 

Uzyskanie planowanych efektów końcowych informatyzacji w dużych przedsiębiorstwach wymaga odpowiedniego przygotowania i dokładnego zaplanowania wszystkich prac. Z powyższego powodu SIGMA proponuje wykonanie wdrożenia według metodologii wdrożenia wypracowanej na podstawie setek doświadczeń w różnych firmach.

 

  •  Rozpoznanie celów działania i ogólnych zasad ich realizacji
  •  Planowanie działalności
  •  Realizacja i jej kontrola.

 

Spośród warunków koniecznych do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy wymienić następujące:

 

  • Kierownictwo przedsiębiorstwa musi być świadome informacyjnych potrzeb swojej działalności, jak równie orientować się w moliwościach i ograniczeniach technologii informatycznej,
  • Uczestnictwo wyższego kierownictwa i bezpośrednich użytkowników jest nieodzowne do rozpoznania potrzeb przyszłego rozwiązania informatycznego
  • Otoczenie organizacyjne musi stwarzać warunki do identyfikacji i oceny szans strategicznych zastosowań informatyki,
  • Szeroko rozumiany kontekst organizacyjny musi uznać i akceptować kluczowa role informatycznego wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym przyzwoleniu na podejmowanie wiążącego się z tym ryzyka,
  • Działanie zmierzające do wdrożenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych musza być traktowane w kategorii inwestycji gospodarczej, a z uwagi na stopień trudności – w kategorii złożonego przedsięwzięcia informatycznego.

 

Poniżej przedstawiamy proponowany przez nas przebieg wdrożenia:

 

 

Copyright SIGMA 2017