Zarządzanie Produkcją

 

 

PRODUKCJA

 

W celu zaspokojenia potrzeb wytwórców i producentów, firma Streamsoft stworzyła moduł przeznaczony do kompleksowego sterowania procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu. Moduł przeznaczony jest dla firm produkcyjnych, które pragną wzmocnić swoją pozycję rynkową.

 

Korzyści z zastosowania systemu Streamsoft Prestiż w firmie produkcyjnej:

 

 • Skrócenie średniego czasu wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Optymalizację obciążeń dzięki wprowadzeniu kalendarzy produkcyjnych.
 • Modyfikację zamówień w dowolnym punkcie cyklu produkcyjnego.
 • Planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych. 

 

Technologia produkcyjna

Technologie produkcyjne podzielone są na trzy grupy:

 • technologie w przygotowaniu – zbiór technologii na nowe wyroby, które będą wprowadzane na rynek,
 • technologie aktywne – zbiór technologii na wyroby aktualnie produkowane,
 • technologie archiwalne – zbiór technologii na wyroby, które zostały wycofane z produkcji.


Operacje technologiczne

W obszarze Technicznego Przygotowania Produkcji można zdefiniować dwa rodzaje operacji technologicznych:

 • operacje główne – stanowią spis podstawowych operacji procesu produkcyjnego,
 • operacje alternatywne – stanowią spis operacji, którymimożna zastąpić operację główną, np. w sytuacji przekazywania części produkcji do kooperacji. 

 

Technologia wiodąca

W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie dla jednego wyrobu tworzy się kilka technologii możliwe jest wskazanie technologii wiodącej według której, w określonym czasie, przebiega produkcja wyrobu gotowego.

Grupowe zmiany w technologii

W module Zarządzanie Produkcją możliwe jest przeprowadzanie grupowych zmian w technologii, polegających na dodawaniu/usuwaniu materiałów, zmianie ilości dla wybranych materiałów, zamianie istniejących materiałów i półproduktów na inne. Wszelkie zmiany dokonane w technologii są rejestrowane w systemie, w postaci historii zmian.

Kalkulacja kosztów produkcyjnych

Kalkulację kosztów można przeprowadzić zarówno po każdym etapie realizacji zlecenia produkcyjnego jak również po jego zakończeniu. Umożliwia ona porównanie uzyskanych kosztów rzeczywistych z kosztami planowanymi.

 

Planowanie produkcji

Proces planowania polega na ustaleniu zadań dla jednostek produkcyjnych oraz określeniu niezbędnych zasobów potrzebnych do ich realizacji. Plan produkcji powstaje na podstawie danych z technologii (TPP), prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. W module istnieje możliwość definiowania własnych planów lub importowania planów klienta w przypadku, gdy nasza firma jest podwykonawcą dla innej firmy. Możliwe jest również prowadzenie historii zmian planów, wraz z podaniem przyczyn zmiany.

Horyzont czasowy w planowaniu produkcji

Plan produkcji można tworzyć w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości. Plan strategiczny pokazuje ile i jakich wyrobów chcemy wyprodukować w okresiejednego roku lub kilku lat. Plan taktyczny pokazuje produkcję w ujęciu miesięcznym i tygodniowym. Plan operacyjny, najbardziej szczegółowy, informuje o konkretnych dniach i zmianach, na których produkcja będzie realizowana. W planie operacyjnym można również uwzględnić dodatkowe zamówienia klienta, których nie dało się przewidzieć w planie strategicznym i taktycznym. Planowanie zdolności produkcyjnych Wstępne planowanie produkcji oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych. Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego.

 

Planowanie zdolności produkcyjnych

Wstępne planowanie produkcji oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych.Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego.

Planowanie potrzeb materiałowych

Informacje uzyskane z tego obszaru pozwalają na podjęcie decyzji o tym, które zlecenia produkcyjne mogą zostać już uwolnione do produkcji, a dla których należy dokonać zamówienia materiałów u dostawców. Umożliwia oszacowanie, kiedy mogą wystąpić ewentualne niedobory materiałów. W efekcie planowania potrzeb materiałowych, powstaje w module plan dostaw materiałów, który można wysłać do dostawców. W planowaniu potrzeb materiałowych użytkownik może uwzględnić dostawy w drodze oraz zdefiniować dodatkowe parametry przypisane do dostawcy lub do kontraktu, które mają wpływ na termin rozpoczęcia produkcji wyrobu.

 

Sterowanie produkcją

Sterowanie produkcją stanowi bazę wiadomości o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk oraz dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego

Posiadając listę wszystkich zleceń oraz pełną informację na ich temat w jednym miejscu, można płynnie zarządzać ich realizacją. Z poziomu zlecenia w dowolnej chwili można obejrzeć stany magazynowe, dostawy i zamówienia. Uwalnianie zleceń produkcyjnych w module Zarządzanie produkcją realizowane jest na dwa sposoby:

 • szybkie generowanie zleceń z poziomu technologii,z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności
  produkcyjnych,
 • generowanie zleceń z poziomu planowania produkcji, w oparciu o dane dotyczące obciążenia zdolności produkcyjnych
  oraz dostępności zasobów materiałowych.

 

Gromadzenie informacji zwrotnej z produkcji.

Meldunki zwrotne

Dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku.Umożliwiają śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na każdym etapie produkcji. Generują dokumenty RW i PW, np. z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych lub inny wybrany magazyn, z jednoczesną wyceną wyrobu.

Grupowe meldowanie

Składanie meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji można znacząco przyspieszyć dzięki opcji grupowego meldowania. Usprawnia ona przede wszystkim proces meldowania rozkroju i rozliczenia materiałów, pobranych do realizacji różnych zleceń produkcyjnych.

 

Kontrola jakości

To proces realizowany według ściśle określonych procedur,który wspomaga dostarczanie na rynek wyrobów bezpiecznych dla klienta oraz buduje przewagę konkurencyjną firmy. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wielu parametrów wyrobu pod względem spełniania określonych norm. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji o jakości realizowanego procesu produkcji w celu wyeliminowania czynności powodujących błędy.

 

Rozliczanie czasu pracy pracowników produkcyjnych

Rozliczenie rzeczywistego czasu pracy w firmach produkcyjnych to duże wyzwanie. Pracownicy produkcyjni pracują w różnych brygadach, w systemie zmianowym i akordowym rozliczenie czasu ich pracy stanowi ważne zagadnienie na stylu procesów kadrowo-płacowych i procesów zarządzania produkcją. Specjaliści z firmy Streamsoft opracowali aplikację, która rozwiązuje wiele problemów wynikających z faktu rozliczenia różnych wariantów czasu pracy. Aplikacja ta to moduł Karty pracy – umożliwia ona ewidencjonowanie czasu pracy pracowników produkcyjnych oraz automatyzację wyliczania wynagrodzeń na podstawie danych zawartych w module Zarządzanie produkcją. Źródłem danych do rozliczenia czasu pracy są meldunki zwrotne w produkcji, które odzwierciedlają rzeczywistość produkcyjną.

 

W systemie Prestiż została wykorzystana metoda zarządzania produkcją KANBAN 

KANBAN to:

 • Metoda sterowania produkcją opracowana w Japonii.
 • System informacyjny, planowania, rozdziału i kontroliczynności produkcyjnych.
 • Sposób takiego organizowania procesu wytwórczego,w których produkować, należy tyle ile potrzebaw danej chwili. 

 

Korzyści z zastosowania metody KANBAN:

 • Stopniowa redukcja zapasów dzięki produkowaniu w ilościach określonych przez karty kanban.
 • Zwiększenie precyzyjności w określaniu ilości zamawianych surowców i materiałów do produkcji.
 • Szybkie i proste wykrywanie błędów i zbędnym czynności w procesie produkcji.
 • Redukcja braków.
 • Skrócenie czasów produkcji.

 

 

Copyright SIGMA 2017