Środki Trwałe

 

Przeznaczenie modułu

Moduł Środki trwałe wspiera i znacznie ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Moduł jest w pełni zintegrowany z modułem finansowo-księgowym, co umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

Podstawowa funkcjonalność:

Ewidencja i historia majątku
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest realizowana poprzez dokumenty zmiany użytkownika,przyjęcia,zmniejszenia, likwidacji,  ulepszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii majątku firmy.

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
Program oblicza na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

Wydruki i zestawienia
Moduł generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Dodatkow wykorzystanie modułu Raportów i formularzy, umożliwia tworzenie indywidualnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego
W celu filtrowania danych oraz tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik ma do dyspozycji mechanizm definiowanych cech i grup. Mechanizm cech zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn, itp. Rozwiązanie to jest uniwersalne i posiada szerokie spektrum funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej.

Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń
W specjalnej wersji modułu Środki trwałe umożliwiono obsługę kolektorów danych oraz drukarek etykiet. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe.

Inne funkcjonalności:

  • Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne.
  • Ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania.
  • Księgowanie odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu finansowo-księgowego.
  • Otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym.
Copyright SIGMA 2017