Kadry i Płace

 

 

 

Przeznaczenie modułu

Moduł Kadry i Płace spełnia wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla przedsiębiorst zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

Podstawowa funkcjonalność:


Dane kadrowe i płacowe
System zapewnia pełną obsługę ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączoną z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Upraszcza on prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania około 100 podstawowych informacji o każdym pracownikui: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy, itp.), dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze, zdjęcie.Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech, definiowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika.

 

Ewidencja historii pracy
Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).

Rejestracja obecności w pracy
Rejestracja danych takich jak obecność lub absencja pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów Rejestracji Czasu Pracy.

Umowy
Obsługa umów o pracę, umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

Wzorce czasu pracy
W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.

 

Listy płac
Moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.

 

Przelewy pracownicze
Program drukuje oraz generuje w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków.

Spójność i ochrona danych
Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.

Składniki wynagrodzeń
Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.

Algorytmy liczenia płac
Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd. Wszystkie standardowe składniki płacowe posiadają wbudowany sposób ich wyliczenia (łącznie z zasiłkami chorobowymi, urlopami, funduszami ZUS, podatkami, itd.), zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi.

Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
System zapewnia możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą).

Zbiorówka płacowa
Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.

Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy). Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie.

Zestawienia, wydruki, formularze
Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne.

Eksport danych
Możliwe jest zdefiniowanie w dowolny sposób eksportu danych do modułu Finanse i księgowość, umożliwiając księgowanie zarówno oddzielnie dla poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Dane można również wyeksportować do programu Excel.

Współpraca z „Płatnikiem”
Moduł w pełni współpracuje z programem „Płatnik”, rozprowadzanym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno- rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

e-Deklaracje
W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

Copyright SIGMA 2017