Handlowo - Magazynowy

 

 

 

Moduł Handlowo-Magazynowy został stworzony do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz do wspomagania procesów związanych z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.


 

 

Wspomaganie sprzedaży:

 

Oferty i zamówienia

W module można tworzyć oferty, na podstawie których mogą być generowane zamówienia od odbiorców. Zamówienia od odbiorców można również wystawiać niezależnie od oferty, bezpośrednio w module lub za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. palmtopów. Zamówienia rezerwują towar na magazynie i wpływają na stan dyspozycyjny.

Umowy z kontrahentami - cenniki

Moduł posiada rozbudowany mechanizm pozwalający na tworzenie cenników dla kontrahenta lub grupy kontrahentów,na wybrane kartoteki lub grupy kartotekowe.Cenniki można ustalać w oparciu o cenę lub procent rabatu od dowolnej ceny wejściowej oraz powiązać je z ilością zamawianych sztuk towaru. Dodatkowo można skorzystać z funkcji, które umożliwiają wyłączenie zarówno poszczególnych kartotek jak i kontrahentów z umów i promocji.

Warunki sprzedaży, limity, blokady

Każdemu kontrahentowi można przypisać indywidualne warunki sprzedaży, które określają: rodzaje płatności,ilość dni na termin, sposoby dostawy, itp. Ponadto, dla kontrahenta można również ustalić limity kredytowe i blokady sprzedaży. Limity określają m.in.: maksymalną ilość dni na zwrot opakowań, dopuszczalną wartość całkowitego kredytu, maksymalną ilość dni przeterminowania należności.

Emisja dokumentów sprzedaży

Jedną z podstawowych funkcjonalności modułu jest możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży takich jak: faktury VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, paragony,korekty ilościowo-wartościowe, faktury do paragonów, faktury do dokumentów WZ, faktury VAT do WZ z wielu magazynów. Dla ilościowo-wartościowych dokumentów sprzedaży można wystawiać korekty, w tym korekty wielokrotne. Na dokumentach uwzględniany jest mechanizm płatnika i odbiorcy.Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży system informuje użytkownika o aktualnym stanie rozrachunków z kontrahentem, np.o dokumentach nierozliczonych lub przeterminowanych. Ponadto,kontrolowany jest limit kredytowy klienta oraz jego ogólne warunki sprzedaży.

Sprzedaż utracona

W trakcie tworzenia dokumentu sprzedaży lub oferty możliwe jest rejestrowanie informacji o sprzedaży traconej,wynikającej z braku asortymentu w ofercie lub braku towaru na magazynie. Dzięki temu można łatwo obliczyć jakie byłyby potencjalne zyski firmy, gdyby towar był dostępny w sprzedaży.Indeksy kontrahentów W module można zdefiniować, na życzenie klienta, inne odpowiedniki dla nazw i indeksów sprzedawanych towarów oraz umieścić je na wydruku.

Wzorce dokumentów

W każdej firmie są dokumenty, które wystawia się cyklicznie.Dlatego moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia wcześniejsze przygotowanie wzorców i automatyczne generowanie dokumentów na ich podstawie.


 

Wspomaganie zakupów

 

Zamówienia do dostawców

Moduł umożliwia ręczne lub automatyczne obliczanie ilości zamawianej, według wielu różnych algorytmów.

Emisja dokumentów zakupu

Przyjęcia towarów na stan magazynowy realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich jak: faktura VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon,faktura VAT RR, itp. lub na podstawie dokumentów ilościowych,uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do PZ, fakturą do PZ - nabycie wewnątrzwspólnotowe, przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów.Ponadto, możliwe jest wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.

Zakupy w krajach UE i poza nimi

Moduł Handlowo-Magazynowy zapewnia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE oraz Intrastat dla przywozu i wywozu. W przypadku dokonania zakupów w krajach spoza UE, możliwe jest wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem w cenę towaru transportu do i od granicy.

 

Gospodarka magazynowa 

Stany magazynowe

Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, zarówno w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Dla poszczególnych dostaw kartoteki można wskazać jej miejsce składowania, np. hala, regał,półka.

Inwentaryzacja

Inwentaryzację można przeprowadzić na dowolny dzień,według miejsc składowania towaru lub po numerach seryjnych.W celu usprawnienia i przyspieszenia inwentaryzacji można zastosować urządzenia zewnętrzne podczas jej przeprowadzania, np. kolektory danych.

Emisja dokumentów magazynowych

W module można wystawiać dokumenty magazynowe takie jak: przerzuty międzymagazynowe (MM), rozchody wewnętrzne (RW), przyjęcia wewnętrzne (PW), wydania na zewnątrz (WZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ).

Obsługa opakowań

Moduł Handlowo-Magazynowy wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych.Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi. Moduł współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, rukarki fiskalne (POSNET, ELZAB),kolektory danych, urządzenia typu PDA, wagi elektroniczne,drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Kontrola rozrachunków

Integracja modułu Handlowo-Magazynowego z modułem Rozrachunki zapewnia:

  • kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników) z możliwością wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych

 

  • prowadzenie kas i banków, generowanie raportów kasowych

 

  • ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów oraz dowodów wpłaty

 

  • przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych 

 

Zestawienia, raporty, analizy

W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz. Ponadto, użytkownik może tworzyć własne zestawienia
lub formularze w module Raporty i formularze,który jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym.

 

 

Copyright SIGMA 2017