Finanse i Księgowość

 

Przeznaczenie modułu

Finanse i Księgowość wspomagają pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Moduł ten jest zgodny z ustawą o rachunkowośc.

 

 

Zalety modułu:

  • Elastyczność modułu, która wynika z możliwości budowy struktury organizacyjnej firmy w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej.
  • Wygodny i intuicyjny interfejs  zapewnia prostotę użytkowania modułu . Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od przyjętych metod pracy. Ustawienia programu takie jak, wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.
  • Dzieki zastosowaniu procedur kontrolujących kompletność transakcji osiągnięta została wysoka spójność struktury danych.
  • Zastosowano wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.
  • Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft Prestiż:

Podstawowa funkcjonalność:

Tworzenie wielu alternatywnych planów kont.
Tworzenie zaawansowanych wzorów w automatach księgowych.
Definiowanie oraz realizacja automatycznego rozdzielnika kosztów.
Zestawienia proceduralne.
Automatyczna dekretacja dokumentów po wystawieniu.
Możliwość użycia wzorów w definicjach dekretów.
Definiowanie wyjątków w analitykach kont.
Możliwość zastrzeżenia rozrachunków z wybranymi
kontrahentami dla uprawnionych operatorów.
Elektroniczny import wyciągów bankowych.
Słownik zleceń umożliwiający powiązanie dowolnych analityk księgowych oraz wykorzystanie ich do dekretacji dokumentów związanych ze zleceniem.
Możliwość budowania planu kont z wykorzystaniem liter i cyfr.
Możliwość prowadzenia równolegle rachunkowości bilansowej i podatkowej.
Wycena rozrachunków na dowolny dzień (np.ostatni dzień roku obrachunkowego) z późniejszym oddzielnym obliczeniem różnic bilansowych i podatkowych.
Tworzenie zaawansowanych analiz definiowanych przez użytkownika.
Prowadzenie rachunków walutowych oraz przerzuty środków walutowych pomiędzy bankami/kasami z zachowaniem metody wyceniania waluty wg FIFO.
Rozliczanie delegacji i zaliczki pracownika. 

Plan kont
Długość syntetyki i analityki może być dowolna dla każdego konta. Analityka kont może być oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, takie jak: kasy, banki, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT oraz słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych. Możliwość definiowania alternatywnych planów kont.

Operacje księgowe
Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielnik kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

Wzorce dekretacji dokumentów
Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są automatycznie dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. Zadekretowane dane, do momentu ich zatwierdzenia, mogą być w dowolny sposób modyfikowane.

Walutowość
Możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych na dowolnym koncie, wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.

Zestawienia, raporty, deklaracje
Łatwość uzyskiwania wszelkich informacji, dzięki rozbudowanej opcji zestawień, pozwalających na tworzenie raportów, według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych. Możliwość drukowania dowolnych raportów, w tym dziennika, ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT. Drukowanie deklaracji podatkowych, rachunku zysków i strat, bilansu, itd. Wykonanie zestawień pozwala na dokonanie symulacji wyników finansowych, przed ich końcowym zaakceptowaniem.

Mechanizmy kontrolujące
Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, również w walutach obcych, wraz z automatycznym naliczaniem not odsetkowych za zwłokę w płatnościach. Możliwość drukowania wezwań do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald, itp. Kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrola kręgu kosztów.

Pobieranie kursów walut
Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

Rok obrachunkowy
Możliwość dowolnego określania roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Definiowanie wskaźników finansowych
Możliwość tworzenia i obliczania własnych wskaźników finansowych, dzięki wykorzystaniu kalkulatora kont.

Import danych z innych systemów
Wbudowane funkcje importu i eksportu danych z systemów zewnętrznych. Możliwość eksportu i importu planów kont, definicji dekretów, definicji dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych.

 

 

 

Copyright SIGMA 2017