Finanse

 

Finanse i Księgowość

 

Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT. Zaletą systemu jest rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych zarówno w zapisach jak i rozrachunkach oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy dowymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

 

 

Finanse i Księgowość to:

 

 • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
 • śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
 • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności
 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów poprzez możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji z modułami: Budżetowanie, Kontroling, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe

 

 


 

 

 

Planowanie Płynności Finansowej


Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

 • prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
 • ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
 • redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
 • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
 • sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów

 

 


 

 

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów


Moduł pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów rozliczanych w czasie. Jednorazowo wprowadzony dokument z planem rozliczenia jest księgowany w zdefiniowanych okresach co wpływa na zmniejszenie czasochłonności a w konsekwencji kosztów obsługi rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, remonty generalne. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe wraz z dekretacją księgowań w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zmniejsza ryzyko błędu księgowego, wyznaczając raty i umożliwiając kontrolę operacji. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym na zasadzie księgowania dokumentów rozliczeń międzyokresowych.

 

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów:

 • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu kosztów rozliczanych w czasie
 • obniża koszty przez automatyzację procesu wystawiania dokumentów i ewidencji księgowej
 • podnosi bezpieczeństwo operacji, dzięki wbudowanym mechanizmom kontrolnym
 • zwiększa komfort i jakość pracy

 

 


 

 

Kasa


Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, wpływa to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakość obsługi. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.

 

Kasa:


 • obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych
 • zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych
 • gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
 • podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników
 • wpływa na poprawę wizerunku firmy - profesjonalizm na stanowisku kasowym

 

 


 

 

Środki Trwałe


Moduł zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. Automatyzuje odpisy amortyzacyjne (metodą bilansową i podatkową), pozwala wyodrębnić pozycje nie będące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić korekty planów amortyzacyjnych. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego dostarczają cennych informacji zarządczych. W zakresie obcych środków trwałych posiada wyspecjalizowane narzędzia ewidencji oraz rozliczeń kosztów umów związanych z tymi środkami trwałymi. Raty leasingowe są automatycznie dzielone na kapitał i odsetki metodą degresywną lub uproszczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Moduł uwzględnia ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Pozwala na niezależną spłatę rat leasingowych (najmu i dzierżawy) przy jednoczesnym prowadzeniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie tych umów. Usprawnia pracę działu księgowości poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.

 

Program Środki Trwałe umożliwia:

 

 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, naliczanie amortyzacji jest w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego
 • ograniczenie pracochłonności naliczeń umorzeń środków trwałych
 • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu inwentaryzacji
 • automatyzuje obsługę obcych środków trwałych m.in.: leasing, wynajem, dzierżawa
 • podnosi motywacje i komfort pracy kadry kierowniczej, automatyzując opracowanie planów amortyzacji jako wiedzy o kosztach swoich ośrodków odpowiedzialności

 

 


 

 

Windykacja

 

Moduł służy do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności o profilu handlowym lub usługowym. Wspomaga zarządzanie procesami windykacyjnymi, rejestrację zdarzeń windykacyjnych (rejestruje wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów) rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). Współpracuje ściśle z modułem finansowo-księgowym.

 

Windykacja umożliwia:

 • uzyskanie kompletnych informacji o rozrachunkach, ich statusie wraz z pełnym obrazem należności i zobowiązań kontrahentów
 • wychwycenie i planowanie działań zapobiegawczych wobec nierzetelnych kontrahentów
 • generowanie dokumentów windykacyjnych w postaci RTF
 • wiekowania rozrachunków z dowolną ilością przedziałów windykacyjnych.
 • monitorowanie zaplanowanych zdarzeń

 

 


 

 

Obieg Dokumentów


Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.

 

Obieg Dokumentów pozwala na:

 

 • zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
 • skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji
 • łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa
 • podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów
 • bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadrę zarządzającą
 • bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji - „dokument elektroniczny nie ginie”
 • ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania
 • bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji

 

 


 

 

e-Deklaracje


e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. Proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane zaraz po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja e-Deklaracje przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

 

e-Deklaracje to:

 • automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji
 • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji
 • bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji
 • gwarancja prawidłowo składanych deklaracji
 • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności dzięki systemowi szyfrowania danych
 • dostęp on-line do urzędów elektronicznych

 

 


 

 

 

Rozliczenia Pracownicze 

 

Program umożliwia rozliczenia pieniężne z pracownikami. Ścisła współpraca z modułami Forte Zaliczki Pracownicze, Forte Delegacje Krajowe i Forte Telefonia pozwala na pełną obsługę rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą z tytułu wyjazdów służbowych, użytkowania telefonów służbowych oraz pobranych zaliczek wraz z obiegiem informacji i wymaganych akceptacji. Każdy z pracowników ma stały dostęp do informacji o stanie rozliczenia wniosku, jego akceptacji przez przełożonego oraz dział księgowości.

 

Moduł Rozliczenia Pracownicze wspomaga:

 

 • zmniejszenie pracochłonności rozliczeń z pracownikami
 • sterowanie przez przełożonych procesem akceptacji rozliczeń
 • podniesienie komfortu pracy pracowników

 

 


 

 

 

Delegacje Krajowe

 

Moduł wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych. Umożliwia przełożonym kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimikosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji orazdostarcza działom finansowym lub księgowym precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami: finansowo-księgowym, Forte Nieobecności w zakresie akceptacji przez przełożonego wyjazdów służbowych jako nieobecności, Forte Rozliczenia Pracownicze odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowej, Forte Zaliczki Pracownicze w zakresie składania wniosków o zaliczki na poczet kosztów podróży służbowej.Delegacje Krajowe umożliwia:

 

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych
 • skuteczną kontrolę kosztów wyjazdów
 • podniesienie motywacji i komfortu pracowników, dzięki stałemu dostępowi do informacji o statusie delegacji

 

 

 


 

 

Zaliczki Pracownicze


Moduł wspomaga kompleksowo proces obsługi zaliczek pracowniczych od momentu złożenia wniosku poprzez akceptację przez przełożonego, wypłacenie zaliczki pracownikowi aż po jej rozliczenie. Wspiera procesy obsługi wyjazdów służbowych, a w połączeniu z rozliczeniami pracowniczymi tworzy praktyczne rozwiązanie do obsługi i kontroli środków pieniężnych wypłacanych pracownikom. Moduł w pełni obsługuje operacje uzyskiwania zaliczek przez pracowników z dowolnych tytułów np.: charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Pracownik ma dostęp do informacji o statusie wniosku na każdym etapie przebiegu procesu. Współpracuje ściśle z modułem Forte Delegacje Krajowe w zakresie obsługi zaliczek na wyjazdy służbowe oraz Forte Rozliczenia Pracownicze w zakresie rozliczania wypłaconych zaliczek.

 

Zaliczki Pracownicze oznacza:

 

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi zaliczek pracowniczych poprzez

-    eliminację obiegu papierowego

-    wspieranie procesu ewidencji wniosków i akceptacji przełożonych

-    informowanie zainteresowanych użytkowników o przebiegu procesów

 • zwiększenie komfortu pracy i oszczędność czasu pracowników w procesie składania wniosków i rozliczania zaliczek

 

 

Copyright SIGMA 2017